Pædagogisk tilsyn

Tilsyn 2019

Hvidovre Kommune fører hvert andet år pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen, jævnfør gældende lovgivning. Tilsynet omfatter både kommunale og selvejende dagtilbud.

Tilsynet består af tre dele:

  1. Et heldags observations besøg i institutionen af en pædagogiskkonsulent
  2. En tilsynsdialog med ledelsen, repræsentanter fra forældrebestyrelsen og personalet 
  3. En kvalitetssamtale med dagtilbudschefen

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiskekonsulent en tilsynsrapport.

Konklusion efterår 2019

Idrætsinstitutionen Tumlehuset lever fuldt og helt op til gældende dagtilbudslov og kommunale forventninger og krav. Institutionen har siden flytningen fra Enghøj, gennemgået en stor og ganske positiv udvikling siden sidste tilsyn (november 2017).

Der har været nogen udskiftning i personalegruppen, men en stor andel af det faste personale er fortsat ansat og har været med til at præge den gode udvikling og indtagelse af de nye rammer i Tumlehuset.

Der er kommet ny leder, hvilket har betydet at mange ting er sat på dagsordenen ift. den pædagogiske idrætsprofil m.m. Der er god inddragelse af personalet og ledelsesteamet, bestående af Janni og Charlotte, har sat en tydelig ramme for medarbejdernes muligheder for medindflydelse og definition af værdier og pædagogik i huset.

Der er en tydelig pædagogik der bl.a. omhandler at sætte fokus på den voksnes rolle og på, hvordan de voksne/ pædagogerne arbejder med at tage udgangspunkt i børnenes initiativer og interesser. Der arbejdes med planlagte aktiviteter, i mindre grupper, men også med at dørene er åbne og børnene går til og fra aktiviteter efter eget valg. Det er tydeligt at der arbejdes med de voksnes roller og dette kunne bl.a. ses ved at de voksne var aktive sammen med børnene. Dette afspejledes i børnegruppen ved at der blandt andet var færre konflikter og børn der hjalp hinanden og viste omsorg og omtanke for hinanden.

Der er for nylig indført en ny organisering og struktur, hvor der nu er vuggestue- og børnehavegrupper på begge etager, hvilket giver mere ro og en bedre, og glidende, overgang for børnene fra vuggestue til børnehave, hvor de voksne samt de fysiske rammer er kendte og trygge for børnene.

Alt i alt ser det ud til at Tumlehuset er godt på vej til, for alvor, at indarbejde idrætspædagogikken i alle dele af hverdagens aktiviteter og rutiner, hvor bevægelse og inddragelse af børn (og voksne) går hånd i hånd på en meget fin og afbalanceret måde, med god plads til leg og læring der både er voksen-, men i høj grad også børneinitieret.